Zelfstandigen en KMO’s

Je bent zelfstandige of bedrijfsleider. Je professionalisme investeer je in al je activiteiten, en dus ben je ook veeleisend op het vlak van risicobeheer.

De complexiteit van je verzekeringssituatie is afhankelijk van vele parameters, waaronder niet in het minst het type van activiteit. Stel je bovendien personeel tewerk, dan krijg je te maken met bijkomende aspecten zoals de integratie van groeps- en hospitalisatieverzekering in de verloning van je medewerkers. Je verzekeringssituatie in haar geheel bekijken en optimaliseren, is dus een hele klus.

Om op al die vragen een adekwaat antwoord te vinden, is het helemaal niet nodig dat je jezelf omschoolt tot verzekeringsspecialist. Het volstaat dat je een aansprekingspunt vindt in een iemand, die net zoals jijzelf een professional is in zijn vakgebied.

Heb je daarenboven behoefte aan iemand die redeneert vanuit de praktijk van jouw bedrijf, en die zich als een onafhankelijke deskundige positioneert in de markt, dan volstaat het dat je ons contacteert voor een eerste vrijblijvend contact.

We zijn makkelijk bereikbaar via telefoon op het nummer +3214556170 en via e-mail op het adres info@aengverzekeringen.be.

Via deze website kan u ons ook snel en eenvoudig een vraag stellen of een offerte vragen.

Auto
 • Bedrijfsvoertuigen

 

Van zodra u zich in het verkeer begeeft met een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, moto, brom- of snorfiets, vrachtwagen,…  dan bent u wettelijk verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten

 

De dekkingen en wettelijke contractuele bepalingen zijn bij wet vastgesteld en dus overal hetzelfde. Dit wil niet zeggen dat de service en bijkomende voordelen overal hetzelfde zijn. Verzekeraars spelen hierop in en geven voordelen als levenslang behoud bonus malus graad, gratis bijstand na een ongeval, derde betaler systeem na ongeval,…  Een goedkope premie is dus zeker niet altijd de betere koop. Leg zeker de voorwaarden naast elkaar en niet enkel de premie.

 

Als bewijs van dekking dient u steeds het geldig groen verzekeringsbewijs bij te hebben in het voertuig.

 

Wie potje breekt… in principe is het de verzekeraar van de in fout zijne partij die de schade betaalt aan de andere partij. Omdat dit in praktijk redelijk lang kan duren alvorens tot een schadevergoeding kan worden overgegaan, hebben de verzekeringsmaatschappijen onderling een overeenkomst afgesloten. De RDR conventie of directe regeling is de belangrijkste. Wanneer het verkeersongeval aan enkele voorwaarden voldoet, dan kan de verzekeraar van de niet- aansprakelijke partij de leiding nemen in het schaderegelingsproces. Hierbij zal deze verzekeraar via een onafhankelijk expert de schade aan het voertuig begroten en zelf eerst de schade vergoeden. Achteraf wordt de uitbetaalde schade teruggevorderd bij de verzekeraar van de in fout zijnde partij

 

 

 • Verzekeringen vervoerde goederen

 

Grondstoffen ophalen, eindproducten leveren, uw werktuigen vervoeren, … Als ondernemer bent u vaker op de baan met waardevolle goederen. Sommige van deze goederen kunnen beschadigd geraken bij een ongeval of gestolen worden uit uw laadruimte.

 

Het is dan ook zeer belangrijk dit aspect van uw activiteiten optimaal te verzekeren door middel van een goederenverzekering.

Brand
 • Brand verzekering handel en KMO

 

Een brandverzekering dekt meer dan enkel de schade door brand. Zo worden onder andere volgende waarborgen standaard meeverzekerd in de basiswaardborgen van uw polis: stormschade, aanrijding met voertuigen, onroerende beschadiging door dieven, waterschade, natuurrampen,….

 

Is een brandpolis een interessante zaak voor u in de particuliere sfeer, dan is de brandpolis voor uw bedrijf dat zeker. Denk maar aan de dure machines waarover u beschikt of het kapitaal dat in uw voorraden werd geïnvesteerd.

 

Maar ook de kantoorgebouwen verdienen uw aandacht, want een brand komt vaker voor in een bedrijfspand. Daarnaast is uw fabriek of kantoorgebouw zeker ook onderhevig aan storm- en hagelschade, waterschade of glasbreuk. De polis kan uitgebreid worden met diverse extra waarborgen zoals diefstal, waardevolle voorwerpen, of bouwrisico’s,…

 

Indien u bijvoorbeeld waarborg diefstal niet heeft ondergeschreven bent u enkel verzekerd voor de beschadigingen aan uw gebouw of inboedel: bv geforceerde deur, ingeslagen venster. Zonder diefstalverzekering wordt de gestolen inhoud niet vergoed, zeer jammer dus.

 

 

 • Verzekering bedrijfsschade  

 

U hebt een brandverzekering afgesloten, een essentiële dekking voor uw bedrijf. En gelukkig maar. Want als u het slachtoffer zou worden van een gedekt schadegeval. Zorgt uw verzekering voor alles, of toch bijna alles. Een heleboel factoren kunnen uw bedrijf echter verhinderen om zijn activiteiten te hervatten.

 

Wist u dat 60% van de bedrijven die een zwaar schadegeval gehad hebben binnen de 5 jaar failliet gaat? Een dekking bedrijfsschade is dus geen overbodige luxe!

 

Wat gebeurt er nadat de schade vergoed is? En wat met uw omzet tijdens de wederopbouwwerken, terwijl uw productiemiddelen onbruikbaar zijn?

 

De verzekering bedrijfsschade is de ideale aanvulling bij uw pakket bedrijfsverzekeringen. Wij raden ze u dan ook ten zeerste aan.

 

Uw financiële inkomsten worden gewaarborgd, waardoor uw bedrijfsbrutomarge intact blijft.

 

 • Elektronica

 

Pc’s, printers en kopieermachines zij immers niet meer uit het bedrijfsleven weg te denken. Veel zaakvoerders denken immers dat hun elektronica goed verzekerd is als deel van de inhoud gedekt in hun brandverzekering. Maar …

 

– Wist u dat de vergoeding voor elektronica begrensd is en bovendien niet wordt uitgekeerd voor specifieke problemen zoals een intern defect, diefstal tijdens het transport, sabotage …?

– En wist u dat bij schade aan de elektronica van uw bedrijf geen vergoeding krijgt voor uw omzetverlies, zelfs als u omzetverlies wel in uw brandpolis verzekerd hebt?

 

Een verzekering elektronica brengt u een oplossing hiervoor. Al uw elektronica in één dossier.

-Al uw vast materieel zoals pc’s, printers, kassa’s en projectors

-Al uw draagbare elektronica zoals laptops, gps-toestellen, smartphones, tablets, …

-En zelfs randapparatuur zoals uw alarminstallatie, tijdregistratiesysteem, airconditioning, domotica.

 

Tegen alle denkbare en ondenkbare problemen

 

Uw elektronica verzekerd tegen de klassieke risico’s brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade, arbeidsconflicten en natuurrampen. Zelfs als de oorzaak van de schade onbekend blijft of als die volgens de verkoper of fabrikant niet onder de garantie valt! Bovendien geniet u van een ongeëvenaarde bescherming:

-Tegen diefstal

-Tegen defecten  (ook als u geen onderhoudscontract bij de verkoper hebt)

-Tegen terrorisme  (ook wanneer milieuactivisten uw website hacken)

-Overal ter wereld en zelfs tijdens het transport

 

Met 2 onmisbare opties voor de meest complete bescherming

 • Bijkomende bedrijfskosten

° de huur van vervangmateriaal of tijdelijke lokalen

° tijdelijke aanwerving extra personeel

° de manuele uitvoering van het werk, enz.

 

 • Wedersamenstelling van software en gegevensde kosten die u moet doen om software en gegevens te herstellen of opnieuw aan te kopen, worden terugbetaalt.

 

 • Machinebreuk

 

Elke onderneming die zich wil beschermen tegen de risico’s verbonden aan het gebruik van machines maar die ook wil zorgen voor een goed beheer van haar financiën, heeft er belang bij om de verzekering machinebreuk af te sluiten.

 

Door een niet-verzekerd schadegeval zou ze immers in zware financiële moeilijkheden kunnen komen. De dekking machinebreuk dekt de materiële schade veroorzaakt door oa.

 • De menselijke factor: bv slechte verbinding met het netwerk of slechte bevestiging van bouten
 • Interne oorzaken: bv een slecht gemonteerd onderdeel van de machine leidt tot het breken van andere delen van de machine of het vastlopen van de machine
 • Incidenten verbonden aan het gebruik: bv doorslaan van de machine of ontregeling ten gevolge van trillingen
 • Gevolgen te wijten aan de elektrische stroom
 • Externe oorzaken zoals vallen van een voorwerp of indringen van een vreemd lichaam- natuurverschijnselen zoals wind of vorst

Komen daar nog bij: vergoeding van de onvoorzienbare en plotselinge materiële schade veroorzaakt aan de inventaris aangewezen goederen, in activiteit of in rust, alsook tijdens elke verrichting van demonteren, hermonteren, verplaatsen nodig voor hun onderhoud, herziening, herstelling.

 

 

 

 

 • ABR-verzekering  

 

De polis Alle Bouwplaats Risico’s(ABR) is geen verplichte verzekering, maar wordt wel vaak in het lastenboek als een verplichting opgenomen. Aangezien er op een bouwplaats zeer veel risico’s zijn, is het van groot belang om een volledige waarborg te hebben, die in de behoeften van alle betrokken partijen voorziet.

 

De ABR-verzekering vormt een essentiële en onmisbare dekking voor uw bouwwerf. Niet te vergeten is dat u als aannemer tijdens de werkzaamheden, tot aan de oplevering, een zeer belangrijke verantwoordelijkheid draagt voor schade aan de werken.

 

Belangrijke installaties en technische uitrusting.

 

Sanitaire installaties, centrale verwarming, personen- en goederenliften, telefoon en technische uitrusting zoals rolbruggen, transformatoren, waterturbines enz. Tijdelijke installaties en materiaal op de bouwplaats.

Duurtijd van de waarborg: vanaf het begin van de werkzaamheden, tot de voorlopige oplevering van een deel of het geheel van het bouwwerk, eventueel uitgebreid met een periode van onderhoud na de voorlopige oplevering.

Aansprakelijkheid
 • BA onderneming

 

Door de uitoefening van uw activiteit kunt u uw klanten of partners, of zelfs derden, schade toebrengen. Als u aansprakelijk wordt gesteld dan loopt u het risico de factuur van de schade te moeten betalen en komt ook de toekomst van uw bedrijf in het gedrang. Daarom is het dan ook noodzakelijk een verzekering BA Uitbating af te sluiten.

Een bezoeker struikelt over het tapijt van uw showroom en breekt zijn been. Bij de reparatie van een voertuig in uw garage, wordt een onderdeel slecht gemonteerd door één van uw medewerkers. Uw klant haalt zijn voertuig op, maar heeft een ongeval als gevolg van de gebrekkige montage. Er breekt een brand uit in uw hotel of restaurant, en er vallen gewonden…

Wij bieden u waarborgen aan die aangepast zijn aan de risico’s van uw beroepsactiviteit of die van uw sector, dit aan zeer voordelige tarieven.

Het doel van de BA Uitbating is dan ook de extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde onderneming te dekken voor schade aan derden toegebracht tijdens de uitoefening van de bedrijvigheid van de onderneming. Zowel de materiële, de lichamelijke als de immateriële gevolgschade zullen gedekt zijn.

 

 • Bestuurdersverzekering

 

U bent bestuurder of beheerder van een onderneming of vzw, dan hebt u een gemakkelijke taak. Niet alleen maakt u vermoeiende dagen, de zware verantwoordelijkheden brengen bovendien steeds meer stress met zich mee. En of dit nog niet volstaat, loopt u bovendien een risico verbonden aan uw aansprakelijkheid als bestuurder. Een risico dat, bij fouten of nalatigheid in de uitoefening van uw functie, zelfs uw privévermogen kan bedreigen!

 

Factoren als de steeds striktere wetgeving op de vennootschappen en de toenemende complexiteit van het economische leven doen dit risico onophoudelijk toenemen. En dit effect wordt nog versterkt door de internationalisering van het bedrijfsleven, de fusie van ondernemingen en andere technische evoluties.

 

Een verzekering  voor de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders of beheerders van een vennootschap is voor bedrijfsleiders onmisbaar. Daarom stellen wij een bestuurdersverzekering voor. Een oplossing op maat van de KMO’s en verenigingen.

 • Een product op maat van de KMO’s en verenigingen
 • Een contract zonder verborgen uitzonderingen
 • Een dekking tegen alle financiële klachten gericht tegen uw klanten
 • Aanzienlijke tussenkomsten in de verdediggingskosten
 • Een eenvoudige omschrijving en een gemakkelijk beheer. Iedereen die financiële schade geleden heeft, kan een klacht indienen tegen één of meerdere bestuurders. De eiser moet wel kunnen bewijzen dat een fout van de bestuurde aan de basis ligt van de geleden schade.

 

 

 • Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

 

De objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing is, zoals het contract arbeidsongevallen, een wettelijk verplichte verzekering.

Bij het afsluiten van de polis is de verzekeringsmaatschappij verplicht een verzekeringsattest af te leveren dat moet worden overgemaakt aan de burgemeester.

Volgende inrichtingen dienen een dergelijke verzekering af te sluiten:

 • Dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt
 • Restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale toegankelijke oppervlakte te minste 50 m2 bedraagt
 • Hotels en motels met ten minste 4 kamers en die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen
 • Kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte ene aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m2 hebben
 • Jeugdherbergen
 • Artistieke cabarets en circussen
 • Casino’s
 • Bioscopen en theaters
 • Culturele centra
 • Polyvalente zalen ondermeer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties
 • Sportzalen
 • Schietstanden
 • Stadions
 • Handelsbeurzen en tentoonstellingen
 • Gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter is dan 1000 m2
 • Pretparken
 • Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen
 • Serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen voor bejaarden
 • Inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleidingen
 • Kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m2 bedraagt
 • Stations, geheel van metronetwerken en luchthavens
 • Gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m2
 • Gebouwen van Hoven en de Rechtbanken
Arbeidsongevallenverzekering

De arbeidsongevallenverzekering is een verzekering bestemd om de slachtoffers van een arbeidsongeval en hun gezin te vergoeden. De vergoeding betreft ongevallen op de werkplaats en op weg naar de werkplaats.

Het is een wettelijk verplichte verzekering te onderschrijven door elke werkgever ten voordeel van al zijn werknemers (arbeiders en bedienden) vanaf hun inwerkingtreding.

De vergoedingsbedragen zijn berekend op basis van hun reële salaris, maar met een maximale wettelijke limiet vastgesteld.

Het deel van het salaris dat hoger is dan de wettelijke limiet kan worden gedekt indien de werkgever een uitbreiding van de dekking genoemd “excedent- wet” of “complement-wet” onderschrijft.

Pensioenopbouw
Overlijden
Ziekte en ongevallen
Cyberverzekering

Alles is aan het digitaliseren, wij kunnen dan ook niet zonder internet en grotendeels van onze data van klanten en werknemers is digitaal opgeslagen.
Dit is allemaal heel handig en zorgt voor een efficiënte werking, maar bij elk voordeel hangt een nadeel vast…

Wat als u getroffen wordt door een cyberincident? Hiervoor bestaat een cyberverzekering. Met deze verzekering zorgen wij samen met experts op dit gebied voor een snelle opvolging, ondersteuning en uiteindelijk nog een vergoeding.